DNS server

รวบรวม DNS server ของอินเตอร์แต่ละค่าย *** กรณีฝังโฮสใน dvr แล้วโฮสไม่ขึ้นเขียว ให้แก้ไข dns หลัก และ dns รอง ใน dvr ให้ตรงกับเนตแต่ละค่าย *** DNS AIS Preferred DNS server 115.178.58.10 Alternate DNS server 115.178.58.26 DNS True Preferred DNS server 203.144.207.29...